top of page
 • Obrázek autoraMichal Kulíček

LEGISLATIVNÍ AKTUALITA - KATASTRÁLNÍ VYHLÁŠKA

K 1.1.2023 nabyla účinnost první část novely Vyhlášky č. 357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).

Nejzajímavější novinkou pro realitní zprostředkovatele je však druhá část novely, která nabude účinnost až k 1.1.2024.

Jde o změnu § 15, do kterého bylo doplněno, že nově se budou do katastru nemovitostí zapisovat také údaje o podlahové ploše bytu a nebytového prostoru zapsaného podle občanského zákoníku (odst. 3, nové písm. c) a o podlahové ploše jednotky zapsané do katastru nemovitostí podle bytového zákona (odst. 4, nové písm. c). U souboru bytů a nebytových prostorů se bude evidovat souhrnná výměra za tento soubor.

Údaj se bude zapisovat podle listiny, která je podkladem pro zápis jednotky do katastru nemovitostí (obvykle prohlášení vlastníka) a doplněn bude ke všem jednotkám do 31.12.2023. Podlahová plocha se tedy od 1.1.2024 objeví na listu vlastnickém u všech jednotek evidovaných v katastru nemovitostí, u kterých byl údaj o podlahové ploše v listině obsažen.

Údaj nebude nutné uvádět do kupní smlouvy, protože nepatří (stejně jako výměra parcel) mezi povinné údaje pro identifikaci nemovitosti.

Co přinesla již účinná první část novely?

Novinky vyplynuly z praxe Katastrálního úřadu a řeší některé výkladové problémy. Praxe realitních zprostředkovatelů se nijak zásadně nedotkne, takže není potřeba v dosavadních postupech nic měnit.

V budoucnu se ale můžete setkat s novinkami v zapisovaných údajích na listu vlastnickém. Například:

 • V § 14 se zpřesňují evidenční údaje vlastníků typu podílový fond, podfond investičního fondu, svěřenského fondu a zahraniční právnické osoby.

 • V § 18 se k dosavadním věcným právům (předkupní právo, výhrada vlastnického práva, výhrada práva zpětné koupě, výhrada práva lepšího kupce a zákaz zcizení nebo zatížení) nově doplňuje také výhrada práva lepšího kupce s rozvazovací podmínkou, výhrada práva lepšího kupce s odkládací podmínkou a ujednání o koupi na zkoušku s odkládací podmínkou. Evidovat se bude také údaj o tom, že právo nebo výhrada je zcizitelná (tzn. samostatně převoditelná na jinou osobu), pokud byla takto sjednána.

 • V § 21, který obsahuje údaje o upozorněních evidovaných v listu vlastnickém, se doplňují nová upozornění - podané dovolání nebo ústavní stížnost proti rozhodnutí soudu o žalobě proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vklad, dále skutečnost, že jednotka vymezená podle občanského zákoníku je vymezena v souladu s povolením nebo kolaudací podle stavebního zákona, a skutečnost, že probíhá řízení o pozůstalosti.

 • § 23 doplňuje list vlastnický v části D, kde se bude nově zapisovat také informace o době trvání svěřenského fondu a o uložení dohody spoluvlastníků o správě nemovitosti.

 • Do § 24 jsou vloženy nové 4 odstavce, které podrobně upravují vkládané cenové údaje: „3) Je-li cenový údaj v listině uveden v cizí měně, vede se v této cizí měně. 4) Cenový údaj se nevede, pokud je v listině vyjádřen jiným způsobem než konkrétní částkou v penězích nebo pokud jsou části kupní ceny uvedeny v různých měnách. 5) Cenový údaj se eviduje ve výši uvedené v listině k okamžiku zahájení vkladového řízení a dodatečně se neaktualizuje. 6) V katastru se cenový údaj vede bez daně z přidané hodnoty, lze-li z obsahu listiny tento údaj jednoduše určit.“

Ani další změny vyhlášky se Vaší praxe významněji nedotknou, proto jsme připravili jen stručné shrnutí.

 • § 35, odst. 7 se týká změn ve slučování parcel, kdy nově jsou ve vyhlášce uvedeny konkrétní výjimky z nepřípustného slučování parcel nebo části parcel, u kterých jsou evidovány různé údaje o právech nebo o upozorněních.

 • Nový § 37a určuje, jak má katastrální úřad postupovat při označování jednotek čísly.

 • V § 67 byl doplněn odst. 7, který se týká zápisu vlastnického práva státu k nemovitosti, na kterou se pohlíží jako na opuštěnou.

 • § 67 má nový odst. 8, který řeší převod vlastnického práva pro lepšího kupce v případě, že bude uplatněno právo ze sjednané výhrady lepšího kupce.

 • § 70, má nový odst. 8, který popisuje postup pro výmaz promlčených věcných práv. "8) Výmaz předkupních a dalších obdobných věcných práv, jejichž zápis byl do katastru převzat z bývalé pozemkové knihy, zemských desek nebo železniční knihy, která jsou zapsána ve prospěch osoby s údaji neumožňujícími její dostatečnou identifikaci, provede katastrální úřad také na základě prohlášení vlastníka o tom, že předkupní nebo jiné obdobné věcné právo je promlčeno, s náležitostmi obdobnými potvrzení o zániku práva.“ Nový § 70a řeší zápis a výmaz zástavního a podzástavního práva v atypických případech, mj. výmaz při promlčení zástavního práva po 10 letech od zániku věřitele - právnické osoby.

 • § 72 má nový odst. 5 ohledně zápisu vlastníka stroje nebo jiného upevněného zařízení.

 • Do § 73 je vložen nový odst. 8 o výmazu poznámky o nařízení výkonu rozhodnutí a o exekučním příkazu v případě vyvlastnění.

Novela přináší i další změny, které se týkají zeměměřické oblasti, tzn. geometrických plánů, vytyčovaných hranic pozemků atd., a činnosti Katastrálního úřadu.

 • Zde stojí za zmínku jen § 97, do kterého je doplněn odst. 4, podle kterého Katastrální úřad provede z moci úřední výmaz poznámek o vzdání se předkupního práva spoluvlastníka zapsaných podle § 23 odst. 1 písm. zb) katastrálního zákona. Ten byl k 1.7.2020 zrušen současně s novelou Občanského zákoníku, která zrušila předkupní právo mezi spoluvlastníky nemovitosti a současně i možnost zapsat do katastru nemovitosti vzdání se tohoto práva). Tzn. že v případech, kde je ještě na listu vlastnickém zápis vzdání se předkupního práva, provede Katastrální úřad výmaz sám a vlastníci nemusí podávat návrh.

10 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page